فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب و ذهاب کارکنان امیرالمومنین (ع) اراک (۳۳- ۹۷ )

۰۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۳۷ کد : ۱۶۱۵ مناقصات
تعداد بازدید:۳۲۷۷۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری خدمات ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان امیرالمومنین ع اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجامخواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 06/08/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روزچهارشنبه تاریخ 09/08/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روزیکشنبه تاریخ 20/08/1397
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح دوشنبه تاریخ21/08/1397
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 317.000.000  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مناقصه مزایده سامانه تدارکات ایاب و ذهاب بیمارستان امیرالمومنین