فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت و درمان شازند (۷-۱۴۰۰ )

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | ۰۸:۱۵ کد : ۱۷۱۸۰ مناقصات
تعداد بازدید:۲۴۰۱۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی انجام  امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری شبکه بهداشت شازند در سال 1400 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ایران ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.  

  تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 13/02/1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت روز پنجشنبه 16/02/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز  یکشنبه 26/02/1400
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت 10 صبح  روز دوشنبه تاریخ 27/02/1400
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  792.288.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

 

 

کلید واژه ها: مناقصه مزایده حمل و نقل درون شهری برون شهری شازند


نظر شما :