فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان ولیعصر عج اراک (۳۴- ۹۷ )

۲۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۱ کد : ۱۷۹۷ مناقصات
تعداد بازدید:۳۰۶۶۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب  پرسنل بیمارستان ولیعصر عج اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 27/08/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روزپنج شنبه   تاریخ 01/09/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز یکشنبه   تاریخ   11/09 /1397  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز دوشنبه   تاریخ  12/09/1397  
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 201.350.000 ریال  
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مناقصه مزایده ایاب و ذهاب بیمارستان ولیعصر