فراخوان مناقصھ عمومی یک مرحلھ ای واگذاری امور نگھداری و تعمیرات راھبردی تأسیسات مکانیکی و برقی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. خوانساری اراک (۱۷ -۱۴۰۰)

۱۳ تیر ۱۴۰۰ | ۰۷:۲۵ کد : ۱۸۴۱۸ مناقصات
تعداد بازدید:۱۸۵۴۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور نگھداری و تعمیرات راھبردی تأسیسات مکانیکی و برقی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. خوانساری اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید متقاضیان باید دارای سوابق کاری مرتبط و مستند و دارای صلاحیت فنی ( حداقل رتبه حداقل ۵ تاسیسات ) از سازمان برنامه و بودجه کشور و صلاحیت ایمنی و صلاحیت عمومی از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی باشند . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنھاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ھا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
انجام خواھد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواھی امضای الکترونیکی را جھت شرکت در مناقصھ محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ ۱۲/۰۴/۱۴۰۰می باشد.
مھلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : تا روز چھارشنبه تاریخ ۱۶/۰۴/۱۴۰۰
مھلت زمانی ارائه پیشنھادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه: روز شنبه تاریخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰
زمان بازگشایی پاکت ھای مناقصه : ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه تاریخ ۲۷/۰۴/۱۴۰۰
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۶۵۲.۲۷۴.۳۳۹ ریال طبق آخرین مصوبه ھیات وزیران
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسھ بازگشایی پاکت ھا حضور بھم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جھت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ھای الف : آدرس اراک خیابان شھید شیرودی خیابان اعلم الھدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت آمار و فناوری اطلاعات تلفن ۰۸۶۳۳۱۳۰۹۴۱ و امور حقوقی و قراردادھا و تلفن ۰۸۶۳۳۱۳۰۲۵۲
اطلاعات تماس سامانه ستاد جھت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴ -۰۲۱
دفتر ثبت نام : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

کلید واژه ها: مزایده مناقصه تاسیسات مکانیکی بیمارستان خوانسازی


نظر شما :