فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. خوانساری اراک ۱۸ -  ۱۴۰۰

۱۳ تیر ۱۴۰۰ | ۰۷:۴۷ کد : ۱۸۴۲۰ مناقصات
تعداد بازدید:۱۹۳۹۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان آیت اله خوانساری اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنھاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ھا از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
انجام خواھد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواھی امضای الکترونیکی را جھت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه مورخ 1400/4/12 می باشد.
مھلت زمانی دریافت اسناد مناقصھ ازسایت : روز چھارشنبه تاریخ 1400/4/16
مھلت زمانی ارائه پیشنھادات مناقصه : روز شنبه تاریخ 140014/26
زمان بازگشایی پاکت ھای مناقصه : ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه تاریخ 1400/4/27
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۰۹۳.۷۷۸.۵۳۱.۱ ریال طبق آخرین مصوبه ھیات وزیران
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ھا حضور بھم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصھ گزار جھت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ھای الف : آدرس اراک خیابان شھید شیرودی خیابان اعلم الھدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادھا و تلفن ۰۸۶۳۳۱۳۰۲۵۲
اطلاعات تماس سامانه ستاد جھت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴ -۰۲۱
دفتر ثبت نام : ۰۸۶۳۳۲۴۵۲۴۸

کلید واژه ها: مزایده مناقصه خدمات پشتیبانی نظافت بیمارستان خوانساری


( ۲ )

نظر شما :