فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۱۹-۱۴۰۰)

۱۶ تیر ۱۴۰۰ | ۰۹:۳۲ کد : ۱۸۵۱۶ مناقصات
تعداد بازدید:۲۰۰۱۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری انجام امور ایاب و ذهاب دانشجویان خود را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه  تاریخ  16/04/1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز دوشنبه  تاریخ  21/04/1400 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز شنبه  تاریخ 02/5/1400  0
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز یکشنبه  تاریخ 03/05/1400
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  596.304.000 ریال 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ایاب و ذهاب دانشجویان


( ۱ )

نظر شما :