فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۲۱-۱۴۰۰ )

۲۳ تیر ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۲ کد : ۱۸۶۹۰ مناقصات
تعداد بازدید:۱۸۷۶۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی تهیه مواد، طبخ و توزیع غذای دانشجویان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و بصورت دو مرحله ای برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 22/04/1400می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز یکشنبه تاریخ  27/04/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات ارزیابی کیفی مناقصه:  روز یکشنبه  تاریخ 10/05/1400     
زمان بازگشایی پاکت های الف وب ارزیابی کیفی مناقصه : ساعت  9 صبح روز دوشنبه  تاریخ 11/05/1400 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 3.001.260.317 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران. 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه طبخ غذا دانشجویان


( ۲ )

نظر شما :