فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات پشتیبانی و نظافت مرکزآموزشی درمانی آیت ا... طالقانی اراک (۳۵-۱۴۰۰) نوبت دوم

۲۱ مهر ۱۴۰۰ | ۱۰:۰۳ کد : ۲۰۹۶۹ مناقصات
تعداد بازدید:۱۶۰۱۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان آیت ا... طالقانی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه  روز سه شنبه  تاریخ 20/7/1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز شنبه مورخ 24/7/1400 می باشد. 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز سه شنبه مورخ 04/08/1400 می باشد. 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روزچهارشنبه  مورخ 05/08/1400 می باشد. 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  809.950.655 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران می باشد. 
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  .  تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه خدمات پشتیبانی نظافت بیمارستان خوانساری اراک


نظر شما :