فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور ایاب و ذهاب و امور حمل و نقل پرسنل بیمارستان امیرکبیر اراک (۵۶-۱۴۰۰)

۲۸ آذر ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۳ کد : ۲۲۶۵۰ مناقصات
تعداد بازدید:۱۷۳۶۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور ایاب و ذهاب پرسنل و امور حمل و نقل بیمارستان امیرکبیر اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 28/09/1400می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز چهارشنبه  تاریخ 01/10/1400 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  شنبه  تاریخ   11/10/1400
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز  یکشنبه  تاریخ  12/10/1400 
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  849.515.000 ریال
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ایاب و ذهاب امور حمل و نقل


نظر شما :