فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب وذهاب کارکنان امیرالمومنین ع اراک (۶۲- ۱۴۰۰)

۱۳ دی ۱۴۰۰ | ۱۳:۵۴ کد : ۲۳۰۴۶ مناقصات
تعداد بازدید:۱۶۶۴۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری خدمات ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان امیرالمومنین ع اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجامخواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 11/10/1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز چهارشنبه  تاریخ 15/10/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز شنبه تاریخ  25/10/1400
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت 9  صبح  یکشنبه تاریخ 26/10/1400
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :649.584.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه ایاب و ذهاب


( ۲ )

نظر شما :