فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه و توزیع غذا ( بدون مصالح ) بیمارستان امیرالمومنین (ع) اراک (۴۲- ۹۷ )

۱۲ دی ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۸ کد : ۲۳۳۱ مناقصات
تعداد بازدید:۳۰۳۴۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی انجام امور تهیه و توزیع غذا (بدون مصالح ) بیمارستان امیرالمومنین ع اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه از تاریخ  11/10/1397 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : تا روز شنبه تاریخ  15/10/1397  
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روز سه شنبه 25/10/1397 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح چهارشنبه   تاریخ 26/10/1397 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 165.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه طبخ غذا بیمارستان امیرالمومنین


( ۱ )