فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل مجتمع پیامبر اعظم (ص ) ۱۳۹۷ (۴۳- ۹۷ )

۱۲ دی ۱۳۹۷ | ۰۹:۰۹ کد : ۲۳۳۲ مناقصات
تعداد بازدید:۳۰۲۶۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل  مجتمع پیامبر اعظم (ص) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 11/10/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  تا روز  شنبه  تاریخ  15/10/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز سه شنبه  تاریخ  25/10/1397  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز چهارشنبه  تاریخ  26/10/1397   
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 625.896.000  ریال 
حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه جهت بازگشایی پاکت ها 2 شرکت کننده می باشد.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل مجتمع پیامبر اعظم