فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان امیرالمومنین ع اراک (۶۵- ۱۴۰۰ )نوبت دوم

۲۸ دی ۱۴۰۰ | ۰۹:۱۱ کد : ۲۳۳۷۸ مناقصات
تعداد بازدید:۱۵۹۴۶

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری خدمات ایاب وذهاب کارکنان بیمارستان امیرالمومنین ع اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجامخواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ 27/10/1400 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز پنجشنبه  تاریخ 30/10/1400
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه :  روز یکشنبه تاریخ  10/11/1400
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت 9  صبح  دوشنبه تاریخ 11/11/1400
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :649.584.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه عمومی ایاب و ذهاب کارکنان بیمارستان


( ۱ )

نظر شما :