فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام صادق (ع) شهرستان دلیجان (۷۱- ۹۷ )

۱۱ اسفند ۱۳۹۷ | ۰۷:۱۵ کد : ۳۰۵۲ مناقصات
تعداد بازدید:۳۱۰۶۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام صادق (ع) شهرستان دلیجان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 08/12/1397می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روزیکشنبه  تاریخ  12/12/1397
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز چهارشنبه   تاریخ   22/12/1397  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10 صبح روز پنجشنبه تاریخ  23/12/1397   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 403.050.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه طبخ غذا بیمارستان امام صادق (ع) دلیجان