فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور تهیه وطبخ و توزیع غذا( بامصالح ) بیمارستان امام سجاد (ع ) شبکه بهداشت و درمان آشتیان (۴۳-۱۴۰۱ ) نوبت دوم

۲۸ آبان ۱۴۰۱ | ۱۵:۱۴ کد : ۳۰۷۰۰ مناقصات
تعداد بازدید:۱۱۲۶۴

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی انجام امور تهیه وطبخ و توزیع غذا (با مصالح ) بیمارستان امام سجاد ع شبکه بهداشت و درمان آشتیان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه از تاریخ 18/08/1401 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : تا روز شنبه  تاریخ 021/08/1401 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روز سه شنبه تاریخ 01/09/1401 
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح چهارشنبه   تاریخ 02/09/1401
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.682.660.430 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248

کلید واژه ها: مزایده مناقصه طبخ غذا


نظر شما :