فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای شبکه پسیو کامپیوتری بیمارستان ۴۸۰ تختخوابی ولیعصر )عج( اراک

۰۲ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۳۴ کد : ۳۲۵۵۶ مناقصات
تعداد بازدید:۸۰۵۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه دو مرحله ای تامین تجهیزات و اجرای شبکه پسیو کامپیوتری بیمارستان 480 تختخوابی ولیعصر )عج( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir
انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 19 / 11 / 1401 .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت : تا روز سه شنبه تاریخ 25 / 11 / 1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه و مستندات و مدارک ارزیابی کیفی : روز سه شنبه تاریخ
09 / 12 / 1401
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 10 / 12 / 1401
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 6,000,000,000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها با معرفی نامه معتبر حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک

امور حقوقی و قراردادها 0863313808
شماره تماس مشاور پروژه شرکت ارقام نت : آقای بهرامی 09122048943
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس1456

کلید واژه ها: مزایده مناقصه شبکه پسیو تامین تجهیزات


نظر شما :