فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان امیر کبیر اراک (۸۰-۱۴۰۱ )

۱۰ اسفند ۱۴۰۱ | ۰۹:۰۳ کد : ۳۲۷۶۲ مناقصات
تعداد بازدید:۹۵۳۱

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان امیرکبیر و مرکز هاشمی سنجانی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  09/12/1401 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز پنجشنبه   تاریخ  13/12/1401
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه :  روز  سه شنبه   تاریخ    23/12/1401
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح چهارشنبه   تاریخ 24/12/1401 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  2.868.563.524  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه خدمات پشتیبانی بیمارستان امیرکبیر اراک


نظر شما :