فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات گرمایشی ، مخازن و مبدل ها و تجهیزات جانبی مرکز تخصصی زنان دانشگاه علوم پزشکی اراک (۳-۱۴۰۲)

۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | ۱۲:۵۸ کد : ۳۳۶۴۸ مناقصات
تعداد بازدید:۷۳۵۳

دانشگاه علوم پزشکی اراک درنظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای  خرید تجهیزات گرمایشی ، مخازن و مبدل ها و تجهیزات جانبی مرکز تخصصی زنان  اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس
www.setadiran.ir  
انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.                                            

تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ   27/01/1402 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  ساعت 19 روز  پنجشنبه  تاریخ 31/01/1402 
مهلت ارائه پیشنهادات و تکمیل و ارسال مستندات مناقصه و ارزیابی کیفی : روز شنبه تاریخ  16/02/1402 
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  10  صبح روز  یکشنبه تاریخ 17/02/1402
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی الکترونیکی پاکت ها حضور بهم رسانند.  تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار :  2.750.000.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف:  آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک مدیریت امور حقوقی و قراردادها  و تلفن  08633138086-
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021   
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه تجهیزات گرمایشی


نظر شما :