فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ۱۱۶ دستگاه موتورسیکلت دانشگاه علوم پزشکی اراک (۴۱-۱۴۰۲) اصلاحیه

۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | ۰۸:۱۸ کد : ۳۶۴۴۱ مناقصات
تعداد بازدید:۴۴۴۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید  116 دستگاه موتورسیکلت ( 92 دستگاه 150 سی سی و 24 دستگاه 200 سی سی )  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس
www.setadiran.ir
 انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه تاریخ  08/05/1402 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز  چهارشنبه تاریخ  18/05/1402
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات وتکمیل و ارسال مستندات مناقصه:  روز  شنبه تاریخ28/05/1402  
زمان بازگشایی پاکت های الف و ب مناقصه : ساعت  10 صبح روز  یکشنبه  تاریخ 29/05/1402 
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 3.960.000.000  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران.
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها : آدرس اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیر اراک  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور قراردادها  و تلفن  08633125223 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 

کلید واژه ها: مناقصه مزایده موتورسیکلت


نظر شما :