فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان آیت اله خوانساری اراک (۷- ۹۸ )

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸ | ۰۹:۴۶ کد : ۴۱۹۱ مناقصات
تعداد بازدید:۳۰۱۷۹

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد  مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی و نظافت بیمارستان آیت اله خوانساری اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 25/02/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز یکشنبه   تاریخ  29/02/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات مناقصه:  روز چهارشنبه   تاریخ   08/03/1398  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  10 صبح روز شنبه   تاریخ  11/03/1398   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 592.281.000 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

لینک ورود به سامانه ستاد

کلید واژه ها: مناقصه مزایده نظافت خدمات پشتیبانی بیمارستان خوانسازی