فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی دستیار دندانپزشک مطابق با نسخه ۱۹ دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی (و نسخ بعدی) مرکز بهداشت استان مرکزی (۱۰- ۹۸ )

۲۵ خرداد ۱۳۹۸ | ۰۷:۴۰ کد : ۴۶۰۱ مناقصات
تعداد بازدید:۲۹۸۸۰

دانشگاه علوم پزشکی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری خدمات عمومی دستیار دندانپزشک مطابق با نسخه 19 دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و بیمه روستایی (و نسخ بعدی) مرکز بهداشت استان مرکزی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس   www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه روز دوشنبه تاریخ 20/03/1398 می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا ساعت 19 روزشنبه مورخ  25/03/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  تاساعت 19 روز سه شنبه مورخ   4/04/1398  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح  چهارشنبه مورخ  5/04/1398   
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 345.850.000 ریال است.
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
 

لینک ورود به سامانه ستاد

کلید واژه ها: مناقصه مزایده خدمات عمومی دستیار دندانپزشک مرکز بهداشت