فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کلینیک درمان ناباروری بیمارستان امیرالمومنین (ع) دانشگاه علوم پزشکی اراک (۳۰-۹۸)

۱۳ مهر ۱۳۹۸ | ۱۴:۲۱ کد : ۵۹۹۰ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۰۸۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد احداث کلینیک درمان ناباروری بیمارستان امیرالمومنین (ع) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( حداقل رتبه 5  ابنیه  و صلاحیت ایمنی ) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  11/07/1398 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روزچهارشنبه  تاریخ 17/07/1398 
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روزیکشنبه   تاریخ 28/07/1398   
زمان بازگشایی پاکت ها ی مناقصه : ساعت 9 صبح  روز  دوشنبه  تاریخ 29/07/1398    
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:330.000.000  ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: کلینیک ناباروری بیمارستان امیرالمومنین اراک