فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت استان مرکزی (۳۱- ۹۸ )

۱۴ مهر ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۱ کد : ۶۰۱۴ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۷۸۵

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت استان مرکزی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 14/07/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز چهارشنبه   تاریخ  17/07/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز  یکشنبه   تاریخ   28/07/1398  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9 صبح روز دوشنبه   تاریخ  29/07/1398   
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 464.478.830  ریال 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه حمل و نقل مرکز بهداشت استان