فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات مراقبتهای اولیه سلامت مرکز بهداشت شهرستان اراک (۳۲- ۹۸ )

۱۴ مهر ۱۳۹۸ | ۱۳:۱۲ کد : ۶۰۱۵ مناقصات
تعداد بازدید:۲۹۳۸۴

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد مناقصه عمومی خرید  خدمات مراقبتهای اولیه سلامت مرکز بهداشت  شهرستان اراک در سال 1398 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) به آدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 14/7/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  روز پنج شنبه  تاریخ  18/7/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز یکشنبه   تاریخ  28/7/1398  
زمان بازگشایی پاکت های  مناقصه : ساعت  9 صبح روز دوشنبه   تاریخ  29/7/1398   
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 4.355.655.611 ریال طبق دستورالعمل تضمین معاملات دانشگاههای علوم پزشکی .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه مراقبت های اولیه مرکز بهداشت اراک