فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل کلاسهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اراک (۳۹-۹۸ )

۰۵ آذر ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۷ کد : ۶۶۳۸ مناقصات
تعداد بازدید:۲۸۵۳۲

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد تکمیل کلاسهای آموزشی دانشگاه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شرکت های پیمانکاری دارای سابقه احداث و تکمیل پروژه های مشابه و دارای گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( حداقل رتبه 4  ابنیه و4 تاسیسات  و صلاحیت ایمنی ) از مبادی ذیربط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصات تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها ازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (  ستاد ) بهآدرسwww.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ  03/09/1398 می باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه ازسایت :  تا روز شنبه  تاریخ 09/09/1398 
مهلت تکمیل اسناد و ارائه پیشنهادات قیمت  :  روز سه شنبه   تاریخ 19/09/1398   
زمان بازگشایی پاکت ها ی مناقصه : ساعت 9 صبح  روز  چهارشنبه  تاریخ 20/09/1398    
 تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:4.505.885.348 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران 
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :
 آدرس : اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیرکبیرستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه کلاس آموزشی سامانه تدارکات