فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین خدمات درمانی و بهداشتی و کارشناسی مراکز تابعه ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک (۴۲- ۹۸ )

۲۳ آذر ۱۳۹۸ | ۰۷:۳۴ کد : ۶۸۸۷ مناقصات
تعداد بازدید:۲۷۱۳۸

دانشگاه علوم پزشکی اراک  در نظر دارد  مناقصه عمومی تامین خدمات درمانی و بهداشتی و کارشناسی  مراکز تابعه  ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ایران ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ؛ مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشاراسناد مناقصه در سامانه تاریخ 20/09/1398می باشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد  مناقصه ازسایت :  روز سه شنبه   تاریخ  26/09/1398
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات  مناقصه:  روز شنبه   تاریخ   07/10/1398  
زمان بازگشایی پاکت های مناقصه : ساعت  9  روز یکشنبه   تاریخ  08/10/1398  
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1.828.817.737 ریال طبق آخرین مصوبه هیات وزیران .
نمایندگان شرکت کنندگان در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی پاکت ها حضور بهم رسانند .
اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس  اراک خیابان شهید شیرودی خیابان اعلم الهدی جنب بیمارستان امیر کبیر اراک ستاد دانشگاه علوم پزشکی اراک امور حقوقی و قراردادها  و تلفن 08633130252
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : 41934-021 
دفتر ثبت نام : 08633245248 
 

کلید واژه ها: مزایده مناقصه خدمات درمانی خدمات بهداشتی


نظر شما :