لیست دانشگاه های علوم پزشکی

ردیفنام دانشگاهآدرس پورتال
11دانشگاه علوم پزشکی ایرانhttp://www.iums.ac.ir/
12دانشگاه علوم پزشکی ایلامhttp://www.medilam.ac.ir
13دانشگاه علوم پزشکی بابلhttp://www.mubabol.ac.ir
14دانشگاه علوم پزشکی بقیه اللهhttp://www.bmsu.ac.ir/
15دانشگاه علوم پزشکی بوشهرhttp://www.bpums.ac.ir
16دانشگاه علوم پزشکی بیرجندhttp://www.bums.ac.ir
17دانشگاه علوم پزشکی تبریزhttp://www.tbzmed.ac.ir/
18دانشگاه علوم پزشکی تربت جامhttp://www.trjums.ac.ir/
19دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس (تهران)http://modares.ac.ir/?siteid=25
20دانشگاه علوم پزشکی تهرانhttp://www.tums.ac.ir/
نمایش ۱۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۴ مورد.